10-03-2010

 

(нова редакція, зі змінами та доповненнями)

 

Нова редакція Статуту затверджена загальними зборами членів Спілки (протокол №1 від 31 жовтня 2001 р.), зареєстрована Голосіївським районним Управлінням юстиції в м. Києві (Свідоцтво № 75 від 7 листопада 2001 р.)

 

 

Зміни та доповнення до Статуту затверджені загальними зборами (протокол №2 від 30 квітня 2002 р.), зареєстровані Голосіївським районним Управлінням юстиції в м. Києві 18 травня 2002 р.

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Спілка ветеранів Афганістану Голосіївського району м. Києва (далі - Спілка) є правонаступником Московського районного у м. Києві відділення Української Спілки ветеранів Афганістану.

1.2. Спілка є самостійною громадською організацію, яка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об'єднання громадян», чинним законодавством України та цим Статутом.

1.3. Діяльність Спілки поширюється на адміністративно-територіальну одиницю України, у якій вона заснована.

1.4. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації у встановленому законодавством порядку. Спілка користується відокремленим майном, має свій самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, посвідчення, штампи, бланки та інші реквізити, які реєструються встановленим порядком, від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, виступає позивачем та відповідачем в арбітражному і третейському суді.

1.5. Юридична адреса Спілки: проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня) 46-а;

1.6. Повна назва Спілки: Спілка ветеранів Афганістану Голосіївського району м. Києва.

1.7. Скорочена назва Спілки: СВА Голосіївського р-ну м. Києва.

2. ПРИНЦИПИ ДІЇ СПІЛКИ

2.1. Спілка здійснює свою діяльність в тісному контакті з державними органами влади і діє на засадах добровільності, самоуправління, незалежності, законності, гласності, а також рівноправності її членів.

2.2. Усі основні питання діяльності Спілки вирішуються на Загальних зборах Спілки.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

3.1. Головною метою діяльності Спілки є консолідація і координація зусиль ветеранів війни, сімей загиблих, їх об'єднань у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей в забезпеченні захисту своїх законних політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги членам Спілки, в першу чергу інвалідам та сім'ям загиблих.

3.2. Для досягнення зазначеної мети Спілка ставить перед собою такі завдання:

3.2.1.      участь у виборах у відповідності до чинного законодавства;

3.2.2.      сприяння органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів війни, сімей загиблих, вдосконалення системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

3.2.3.      сприяння у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану ветеранів війни і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;

3.2.4.      надання всебічної моральної та матеріальної підтримки ветеранам війни, членам сімей загиблих;

3.2.5.      впровадження принципів вірності бойовим традиціям і братерства, ділового співробітництва між членами Спілки;

3.2.6.      сприяння засобам масової інформації у формуванні гідного образу ветерана-інтернаціоналіста;

3.2.7.      активна безпосередня участь в організації виховання у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту Вітчизни;

3.2.8.      розвиток гуманітарних зв'язків з організаціями ветеранів війни України та іноземних держав;

3.2.9.      створення фондів, підприємств, асоціацій і об'єднань згідно чинного законодавства, сприяння їх різноманітній діяльності.

3.3. Для досягнення зазначеної мети та виконання визначених завдань

3.3.1.      виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові і немайнові права;

3.3.2.      представляє, відстоює та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та громадських органах, приймає участь у виробленні державної соціальної політики;

3.3.3.      бере активну участь у виборчих кампаніях відповідно до чинного законодавства;

3.3.4.      взаємодіє з державними установами, профспілковими, громадськими та релігійними організаціями, політичними партіями в реалізації державних планів та програм з поліпшення умов життя та добробуту ветеранів війни, сімей загиблих;

3.3.5.      забезпечує членів Спілки правовими знаннями з метою захисту від посягань на їхні законні права;

3.3.6.      сприяє проведенню науково-дослідної роботи з проблем ветеранського руху, соціальної та медичної реабілітації ветеранів війни, сімей загиблих, розробляє та реалізує заходи щодо поліпшення діяльності Спілки;

3.3.7.      сприяє реалізації рішень органів законодавчої та виконавчої влади з питань працевлаштування, забезпечення житлом, вирішення побутових та інших проблем членів Спілки;

3.3.8.      готує і проводить самостійно або спільно з державними та громадськими організаціями конгреси, конференції, семінари, виставки, фестивалі, концерти та інші заходи (в тому числі міжнародні) з проблем ветеранського руху і діяльності Спілки, а також з метою залучення благодійних коштів для реалізації завдань Спілки;

3.3.9.      бере участь у створенні і роботі патріотичних, спортивних, професійних та інших (за інтересами) об'єднань, клубів, осередків, гуртів для молоді та підлітків за місцем їх проживання та роботи;

3.3.10. організовує та здійснює взаємовигідне гуманітарне співробітництво з ветеранськими організаціями іноземних держав, здійснює інші міжнародні зв'язки у всіх формах, не заборонених чинним законодавством;

3.3.11. проводить заходи з увічнення пам'яті та подвигів ветеранів війни;

3.3.12. готує і подає матеріали про діяльність Спілки для засобів масової інформації;

3.3.13. організовує для членів Спілки лікування в Україні та за кордоном, обмін досвідом роботи ветеранських організацій;

3.3.14. формує апарат управління для здійснення повсякденної практичної роботи, залучаючи необхідних фахівців;

3.3.15. здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення установ, організацій та підприємств, утворення фондів для фінансування спеціальних програм, сприяння підприємницькій діяльності членів Спілки шляхом, який не суперечить чинному законодавству;

3.3.16. здійснює іншу діяльність, обумовлену практичною необхідністю, яка не суперечить Статуту.

 

4. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЇЇ ЧЛЕНІВ

4.1. У Спілці існує тільки індивідуальне членство.

4.2. Членами Спілки можуть бути ветерани війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав, сім'ї загиблих, а також інші громадяни України, які всебічно сприяють діяльності Спілки і беруть активну участь в реалізації її заходів.

4.3. Член Спілки - фізична особа, яка є дієздатною у правовому відношенні, дотримується Статуту Спілки та перебуває на обліку в первинній або місцевій (якщо не існує первинної) організації.

4.4. Членство в Спілці засвідчується членською карткою, зразок якої затверджує правління Спілки.

4.5. Член Спілки сплачує членські внески: розміри внесків, пільгові умови сплати і порядок їх витрат визначаються керівними органами організації.

4.6. Первинні та місцеві організації Спілки ведуть облік своїх членів в журналі встановленого зразку.

4.7. Прийом до членів Спілки здійснюється керівними органами організації на підставі особистої письмової заяви.

4.8. Членство в Спілці може бути припинене внаслідок особистої письмової заяви до керівного органу організації, або виключення із членів Спілки за дії, несумісні з її Статутом.

4.9. Рішення про виключення із членів Спілки приймають керівний орган організації на обліку якої перебуває член Спілки, Правління, або Голова Правління Спілки.

4.10. Повторний прийом до членів Спілки можливий не раніше ніж через рік після прийняття рішення про виключення.

4.11. Члени Спілки не обмежуються у членстві в інших об'єднаннях громадян, за винятком альтернативних організацій, які ведуть до розколу ветеранського руху.

4.12. Права та обов'язки членів Спілки реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.

4.12.1. Кожен член має право:

-       брати безпосередню участь у виробленні й реалізації політики Спілки та її заходах;

-       об'єднуватись разом з іншими членами Спілки в первинні організації;

-       висувати кандидатури, включаючи власну, обирати й бути обраним у виборні органи Спілки;

-       подавати пропозиції, заяви, апеляції, до керівних, контрольних та виконавчих органів Спілки та не пізніше ніж у місячний термін отримати на них мотивовану письмову відповідь;

-       користуватися допомогою Спілки в реалізації своїх законних прав та інтересів;

-       вільно виходити зі складу спілки.

4.12.2. Кожен член Спілки зобов'язаний:

-       перебувати на обліку в Спілці;

-       дотримуватись у своїй діяльності Статуту;

-       дбати про зміцнення авторитету Спілки, її членів, дотримуватись норм моралі та етичних норм спілкування;

-       виконувати громадські обов'язки;

-       виконувати рішення статутних органів Спілки, які прийняті в межах їхньої компетенції;

-       сплачувати членські внески;

-       морально, фінансово та матеріально підтримувати Спілку, виходячи із власних можливостей.

4.13. Члени Спілки сплачують вступні та щомісячні внески. В рахунок внесків члени Спілки можуть вносити будівлі, споруди та іншу нерухомість, автотранспорт, обладнання та інше майно, право користування інтелектуальною власністю, інші майнові права, а також грошові кошти в українській та іноземній валюті. При припиненні членства в Спілці вступний, членський та інші внески не повертаються.

5. ОРГАНИ ТА КЕРІВНИЦТВО СПІЛКИ

5.1. Керівним органам Спілки є правління Спілки (далі - Правління), керівною особою - голова Правління. Правління та голова Правління, Ревізійна комісія (ревізор) діють в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

5.2. Вищим керівним органом Спілки є загальні збори (далі - Збори), які скликаються Правлінням не рідше одного разу на чотири роки. Позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу більшості членів Спілки. Збори є правочинними, якщо в їх роботі беруть участь не менше 1/2 членів організації.

 

 

5.3. Збори:

5.3.1.      обирають голову Правління та за його поданням затверджують чисельний і обирають персональний склад Правління на термін, не більший ніж 4 роки;

5.3.2.      делегують Правлінню право ротації його персонального складу та доповнення до встановленої чисельності в період між Зборами;

5.3.3.      оцінюють роботу Правління та голови Правління;

5.3.4.      обирають голову та членів Ревізійної комісії (ревізора) на термін, не більший ніж 4 роки;

5.3.5.      можуть обирати заступників голови Правління;

5.3.6.      ухвалюють організації Спілки нижчого рівня;

5.3.7.      розглядають та затверджують основні напрями програми діяльності організації;

5.3.8.      можуть відміняти рішення керівних органів та голови Правління, а також - рішення керівних осіб тих організацій, які входять до її складу;

5.3.9.      при виборах до органів місцевого самоврядування затверджують кандидата (список кандидатів) від організацій для балотування за відповідним одномандатним (багатомандатним) виборчим округом, або приймають рішення про підтримку кандидата (узгодженого списку кандидатів) від інших організацій та партій, виборчих блоків;

5.3.10. кваліфікованою більшістю, не менше ніж 1/2 голосів від кількості зареєстрованих на Зборах, виключають членів та організації нижчого рівня зі складу Спілки за дії, що не сумісні з її Статутом та приймають рішення про припинення діяльності своєї організації;

5.3.11. усі рішення приймають простою більшістю голосів, якщо інший порядок голосування не визначений Зборами.

5.4. У період між Зборами діяльністю Спілки керують її Правління та голова Правління;

5.5. Засідання Правління скликаються головою Правління не рідше, ніж один раз на півріччя. Правління може бути скликане також на вимогу 2/3 його членів; засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Правління.

5.6. Рішення Правління можуть прийматися як на засіданнях, так і шляхом опитування його членів; рішення Правління, прийняте на його засіданні, є правомочним, якщо за нього проголосували більше половини членів Правління; рішення, прийняте шляхом опитування, є правомочним, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 членів Правління.

5.7. Правління:

5.7.1.      забезпечує виконання рішень Зборів;

5.7.2.      розглядає невідкладні питання діяльності організації, які відносяться до компетенції Зборів, із затвердженням прийнятих рішень Зборами;

5.7.3.      координує поточну діяльність організації;

5.7.4.      робить заяви від імені організації;

5.7.5.      скликає Збори та визначає не менше ніж за 2 тижні до скликання дату та місце проведення, пропозиції щодо порядку денного;

5.7.6.      скликає позачергові Збори місцевих організацій;

5.7.7.      може затверджувати заступників Голови організації;

5.7.8.      може утворювати постійні або тимчасові виконавчі, робочі та консультативно-дорадчі органи, визначати їхню компетенцію та структуру, призначати їхніх керівників;

5.7.9.      затверджує зразки атрибутів організації;

5.7.10. засновує в установленому порядку фонди, установи, підприємства, організації, видавництва, засоби масової інформації; погоджує призначення та звільнення їхніх керівників;

5.7.11. розпоряджається коштами та майном організацій, призначає матеріально-відповідальних осіб, надає право підпису фінансових документів;

5.7.12. кваліфікованою більшістю, не менше ніж 2/3 голосів членів Правління, виключає з рядів Спілки членів та організації за дії, що несумісні з її Статутом, а також ухвалює організації Спілки нижчого рівня з підтвердженням рішення наступними Зборами;

5.7.13. може відміняти рішення Голови Правління, а також - рішення керівних органів та керівних осіб тих організацій, які входять до складу даної організації;

5.7.14. затверджує зразки печатки, штампу;

5.8. У період між Зборами та засіданнями Правління діяльністю Спілки керує Голова Правління, який обирається Зборами; Голова Правління входить до складу Правління Спілки.

 

5.9. Голова:

5.9.1.      очолює організацію, а також скликає та організовує засідання Правління, головує на них;

5.9.2.      без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках, робить заяви від її імені;

5.9.3.      призначає заступників Голови Правління;

5.9.4.      розпоряджається майном, яке на балансі Спілки, виключаючи грошові кошти;

5.9.5.      має право підпису фінансових та інших документів організацій; приймає від імені організації економічні, матеріально-фінансові та інші зобов'язання; укладає угоди, контракти; забезпечує оперативне керівництво майном організації; відкриває банківські рахунки;

5.9.6.      здійснює загальне керівництво виконавчими та робочими органами організації, приймає на роботу та звільняє з роботи штатних працівників;

5.9.7.      має право тимчасово, до прийняття рішення виборним органам, усунути від займаної посади керівну особу організації нижчого рівня у разі прийняття нею рішень або скоєння вчинків, які суперечать вимогам цього Статуту або компрометують Спілку;

5.9.8.      має право розпоряджатись фінансами на утримання та функціонування апарату позаштатного активу організації;

5.9.9.      у разі відсутності Голови його обов'язки виконує один із заступників;

5.9.10. може делегувати частину своїх повноважень заступникові (заступникам);

5.10. Збори Спілки та Правління Спілки приймають свої рішення у формі постанов та рішень; Голова організації - у вигляді наказів та розпоряджень.

5.11. Виконавчим органом Спілки може бути апарат управління, яким керує Голова Правління; його структура визначається Правлінням, а штатний розклад затверджується Головою Правління.

5.12. У складі Спілки можуть створюватись первинні організації.

5.13. Первинна організація (не менше трьох членів) утворюється на установчих зборах за  місцем проживання, роботи  або навчання членів Спілки законодавчо (або за іншим законодавчим обумовленим принципом) і набирає статусу первинної організації після визнання керівним органом тієї організації Спілки, до складу якої входить безпосередньо.

5.14. Первинні організації самостійно визначають свою структуру, форми та методи діяльності, керуючись чинним законодавством та цим Статутом;

5.15. Первинні організації:

5.15.1.     беруть безпосередньо участь у реалізації завдань Статуту, рішень керівних органів Спілки, своїх власних рішень;

5.15.2.     забезпечують первинний облік членів Спілки;

5.15.3.     безпосередньо забезпечують всебічну підтримку ветеранів війни та членів сімей загиблих;

5.15.4.     пропонують своїх активістів до керівних органів Спілки;

5.15.5.     оприлюднюють позицію;

5.15.6.     займаються іншою діяльністю, не забороненою законодавством України;

5.16. Вищим керівним органом первинної організації є Збори; керівною особою організації є Голова.

5.17. Збори скликаються Головою не рідше, ніж раз на 2 роки; позачергові Збори можуть бути скликані на вимогу 1/4 членів організації; Збори правочинні, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів організації.

5.18. Збори первинної організації:

5.18.1.     обирають Голову (при необхідності - Правління) організації на термін, не більший ніж 2 роки, а також, відповідно до встановлених квот - делегатів на конференції територіальних та місцевих організацій;

5.18.2.     заслуховують звіт Голови організації, оцінюють його роботу;

5.18.3.     приймають нових членів Спілки;

5.18.4.     можуть відмінити рішення Голови первинної організації.

5.19. У період між Зборами діяльністю первинної організації керує її Голова, який входить до складу Правління Спілки.

5.20. Голова первинної організації:

5.20.1.     керує її поточною діяльністю;

5.20.2.     без доручення представляє організацію в зовнішніх стосунках;

5.20.3.     скликає Збори організації.

 

 

 

6. КОНТРОЛЬНІ ОРГАНИ СПІЛКИ, ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙ

6.1 Контрольними органами Спілки та її організації є Ревізійна комісія, яка створюється рішенням Зборів, Правлінням Спілки.

6.2. Ревізійна комісія (надалі - Комісія):

6.2.1.  контролює дотримання членами і організаціями спілки вимог Статуту, виконання рішень керівних органів;

6.2.2.  контролює відповідність дій організацій, керівних органів та окремих членів Спілки нормам та вимогам Статуту;

6.2.3.  розглядає конфліктні ситуації та виносить з них свої рекомендації керівним органам та керівним особам;

6.2.4.  проводить ревізію фінансово-господарської діяльності організаційних структур Спілки згідно Статуту та створених ними структур за рішенням керівних органів;

6.2.5.  контролює та аналізує стан обліку та звітності;

6.2.6.  оперативно інформує відповідні керівні органи та керівних осіб Спілки за результатами перевірки діяльності організацій;

6.3. Засідання Комісії скликається за необхідністю, але не рідше, ніж один раз на рік і вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів; рішення Комісії є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість її членів.

6.4. Комісія веде свою роботу гласно, систематично інформує членів Спілки про свою діяльність.

6.5. Комісія приймає рішення у вигляді постанов за підсумками засідань, актів за результатами перевірок та ревізій, внутрішніх розпоряджень її голови.

6.6. Рішенням Зборів в Спілці замість Ревізійної комісії може обиратись Ревізор.

 

 

 

 

 

7. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАЙНО ТА КОШТИ СПІЛКИ

7.1. Як юридична особа Спілка має право:

7.1.1.  виступати учасником цивільно-правових відносин;

7.1.2.  представляти та захищати законні інтереси своїх членів; здійснювати законодавчі пропозиції;

7.1.3.  входити до складу міжнародних організацій, діяти з міжнародним статусом для більш ефективного соціального, правового і економічного захисту своїх членів;

7.1.4.  володіти та розпоряджатися власним майном та коштами;

7.1.5.  займатися господарською діяльністю через створені нею підприємства, установи та організації;

7.1.6.  відкривати власні рахунки (валютні включно) в банківських установах;

7.1.7.  мати централізовані фонди, матеріальні та фінансові резерви.

7.2. Джерелами коштів та майна Спілки, її організації є:

7.2.1.  вступні, цільові та членські внески, матеріальна, фінансова та благодійна допомога членів Спілки;

7.2.2.  добровольні пожертви громадян, підприємств;

7.2.3.  передача коштів та майна членами Спілки, іншими об'єднаннями громадян або державою в установленому порядку;

7.2.4.  спонсорські надходження від поширення суспільно-політичної та іншої літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, виставок, фестивалів, інших заходів;

7.2.5.  надходження від облігацій, акцій, інших цінних паперів, здачі в оренду майна;

7.2.6.  інші спонсорські джерела, не заборонені чинним законодавством.

7.3. Кошти Спілки та її організацій використовуються на:

7.3.1.  виконання статутних завдань, благодійні цілі;

7.3.2.  матеріальну допомогу сім'ям загиблих, членам і працівникам Спілки;

7.3.3.  створення підприємств, цільових та благодійних фондів і резервів;

7.3.4.  виплату зобов'язань за укладеними угодами;

7.3.5.  виплату заробітної плати та винагороди працівникам Спілки, а також юридичним і фізичним особам, які своєю діяльністю сприяють підвищенню авторитету і зміцненню Спілки;

7.3.6.  оренду і експлуатацію засобів і каналів зв'язку, транспорту, обчислюваної та оргтехніки, службових та інших приміщень, господарські потреби, інформаційне забезпечення;

7.4. Спілка, створені нею установи і організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах Державної податкової адміністрації та вносять платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

7.5. Спілка, її організації, як окремі юридичні особи, несуть самостійну фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність і не несуть відповідальності за зобов'язання інших юридичних осіб.

7.6. Спілка, її організації формують і виконують власний бюджет, його оприлюднюють; невикористані кошти річного бюджету переходять до прибуткової частини бюджету наступного року і вилученню не підлягають.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту обговорюються на Загальних Зборах членів Спілки.

8.2. Зміни та доповнення до Статуту приймаються більшістю голосів членами Загальних Зборів Спілки.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

9.1. Припинення діяльності Спілки здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

9.2. Ліквідація проводиться за рішенням Загальних Зборів Спілки або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. Реорганізація Спілки відбувається за рішенням її керівництва.

9.3. Ліквідація Спілки проводиться призначеною Загальними Зборами Спілки ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Спілки за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами; з дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Спілки.

9.4. Ліквідація Спілки вважається завершеною з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

9.5. У разі ліквідації, активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації  відповідного виду діяльності, або зараховані до доходу бюджету.

 

Завантажити: Статут Спілки ветеранів Афганістану

Переглянуто разів сторінку: 2618
Ви можете залишити запитання адміністратору на сайті
Листи та побажання надсилайте за адресою: afbrat@ukr.net


Головна | Оголошення | Новини | Документи | Фотогалерея | Архів новин | Правління | Зв'язок
Розробник: RootUa
© 2010